Projektet ”Lyftet”

  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier som de behöver på ett sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

    Genomförande
    Efter en genomlysning av förbättringsområden inom IT-verksamheten under 2013 beslutade MTM att genomföra projektet ”Lyftet”. Syftet med projektet var att säkra förvaltning och drift av existerande system och tjänster samt skapa förutsättningar för MTM att utveckla och etablera nya produkter och tjänster som ökar användandet och beroendet av MTM:s IT-miljö. MTM hade särskilt identifierat behov av en sammanhållen arkitektur, en tydlig förvaltningsorganisation samt strategier och riktlinjer för IT.

    MSC Solutions har under åren 2014 till 2016 bidragit med nyckelkompetens och expertstöd inom arkitektur, systemutveckling, projektledning, krav och test samt arbetssätt och processer. MTM har efter genomfört projekt fått ett lyft av teknik och arbetssätt som har moderniserat verksamhetens möjlighet att driftsätta interna och externa IT-system.